Swifterbant 2032

Er zijn kansen om Swifterbant ook in de toekomst te laten bloeien. Het gevoel van achtergesteld te zijn hebben we ook aan ons zelf te danken. Dat gevoel verandert alleen als de bewoners zelf initiatief nemen om een plan voor het dorp te maken.

De komende jaren zijn bepalend voor de toekomst van Swifterbant. Veel projecten moeten vorm krijgen. Bouw en vernieuwing van de scholen, de Steiger, Swifterbant-Zuid, de bibliotheek en de kerken. Tegelijkertijd is er landelijk grote behoefte aan woningen. Dat is een kans voor Swifterbant. Door zelf een integraal toekomstplan van hun dorp te maken, kunnen de bewoners het heft in eigen hand nemen.

Recente bouwprojecten hebben de noodzaak van een visie op de ontwikkeling van Swifterbant duidelijk gemaakt. Het windmolenpark, het MFC en het satellietdorp Swifterbant -Zuid zijn los van elkaar en zonder een integrale visie over het dorp, verrezen.

De gemeente moet in een hogere versnelling

De jarenlange strijd voor huisvesting voor ouderen wordt met de bouw van het MFC eindelijk voor een deel gerealiseerd. Of dat de toekomstige behoefte dekt, is nog maar de vraag. Misschien nog wel belangrijker is de behoefte aan woningen voor gezinnen en éénpersoonshuishoudens. Voldoende inwoners maakt dat verenigingen levensvatbaar blijven en winkels en andere voorzieningen bestaansrecht houden.

De soap rond de ontwikkeling van Swifterbant-Zuid  heeft bij veel inwoners tot plaatsvervangende schaamte geleid. Het vertrouwen in de gemeentelijke bestuurskracht is geminimaliseerd. Het toekomstige satelliet-dorp ligt ver van de dorpskern. De vrees dat de bewoners meer op Dronten West zullen zijn georiënteerd dan op het eigen dorp is reëel.  Geen goede zaak voor de verenigingen en winkelvoorzieningen. Meer verbinding met het dorp is noodzakelijk.

Het MFC is gesitueerd aan de rand van het dorp. Noodzakelijke parkeergelegenheid bij de winkels gaat verloren. Het winkelen in Swifterbant wordt minder aantrekkelijk, zeker voor bewoners van Swifterbant-Zuid. Het behoud van (winkel)voorzieningen is van immens belang voor de leefbaarheid van het dorp.

Voor leefbaarheid is uitbreiding noodzakelijk

De dorpsvisie, die in 2021 is opgesteld,  was duidelijk: het dorpse karakter moet behouden blijven met voldoende voorzieningen. Voor het in standhouden van voorzieningen is uitbreiding een voorwaarde. Swifterbant heeft als nadeel dat het in de beleving van veel buitenstaanders in een uithoek van de polder ligt en de  werkgelegenheid beperkt is. Het huidige nationale woningtekort kan uitkomst bieden. Dat vraagt handelingssnelheid. Verdere uitbreiding van het dorp na Swifterbant-Zuid is goed mogelijk. Dat moet planmatig gebeuren. Het kan een impuls voor winkels, sportverenigingen en andere voorzieningen zijn.

Het gebrek aan arbeidsplaatsen betekent  dat veel toekomstige bewoners elders werken. Ook daar moet in de plannen rekening mee worden gehouden.

Windplan Blauw heeft de mogelijkheden om woningen te bouwen beperkt. De enige plek die daarvoor nog in aanmerking komt is het gebied ten noorden van het dorp. Uitbreiding daar heeft als voordeel dat de winkels weer meer centraal komen te liggen.

Groeipijnen onvermijdelijk.

Bij de ontwikkeling van een integrale toekomstvisie mogen er in principe geen beperkingen zijn. Er zullen dan dingen verdwijnen, die we liever willen houden. Tijdens eerdere discussies  heeft Swifterbant duidelijk gemaakt  dat het bos voor velen belangrijk is en er niet aan getornd mag worden. Als het toch noodzakelijk is om voor de ontwikkeling van bijv de scholen een stuk bos op te offeren dan zal dat gecompenseerd moeten worden door op een andere plaats nieuw bos aan  te planten.

Hoe verder

De gemeente heeft Caro Hollebeek als gebiedsregisseur aangesteld. Laten we het haar gemakkelijk maken. Als Swifterbanters zelf met initiatieven en ideeën komen bepalen we zelf hoe het dorp in de toekomst vorm krijgt. Dan participeren we niet maar zitten we zelf aan het stuur. De gebiedsregisseur kan dan groeien in haar faciliterende rol. In 2023 volgen er verschillende brainstormsessies rondom de genoemde thema’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *