Stem Swifterbant

De Drontense politieke partijen voerden op uitnodiging van Dorpsbelangen een verkiezingsdebat. Over de belangrijkste thema’s was er grote overeenstemming. Er waren kleine verschillen over de invulling daarvan. Minder uit de verf kwam hun visie over de toekomst van Swifterbant. De kandidaten uit Swifterbant waren het meest duidelijk.  Voldoende reden om hen deze week je stem te geven.

Afgelopen woensdag presenteerde kandidaat-raadsleden  in de bibliotheek van Swifterbant hun partij. Ondanks de beperkte publiciteit was de belangstelling redelijk.  Aan de hand van vooraf verstrekte vragen werd gediscussieerd.

Bij  de eerste vraag wat zij voor Dronten en speciaal voor Swifterbant de komende 4 jaar willen betekenen beperkten de antwoorden zich in grote lijnen tot de campagneslogans. Er werd nauwelijks onderscheid gemaakt tussen Dronten en Swifterbant.

De partijen waren eensgezind over de belangrijke thema’s voor de komende tijd: meer en betaalbare woningen, groei van de het dorp om voorzieningen en winkels op peil te kunnen houden , participatie van de inwoners en veiligheid. De manier waarop verschilde, maar niet overduidelijk.

Toekomst ontwikkeling Swifterbant

Nog vrij recent was de voltallige gemeenteraad lovend over de door Dorpsbelangen opgestelde dorpsvisie. De deelnemers hadden vooraf de vraag gekregen  ‘Dorpsbelangen heeft een Dorpsvisie opgesteld. Hoe denken partijen over de ontwikkeling van het dorp na realisatie van Swifterbant Zuid en welke vorm van participatie stellen zij zich daarbij voor?

De in Swifterbant wonende kandidaten, de dames Hillebregt ( D66),  Nobel (PvdA) en Wever (CDA) waren het meest concreet in hun antwoorden en noemden onder andere het zwembad, verbetering van de schoolgebouwen, een nieuwe sportzaal en het in stand houden van de voorzieningen. De overige partijen waren minder concreet.

Mevrouw Nobel onderscheidde zich door te stellen dat er een plan komt waarin alle gewenste verbeteringen geïntegreerd zijn. De dorpsvisie geeft daarvoor de kaders aan. Het plan kan dan als  routekaart dienen voor toekomstige ontwikkelingen.

Wat ik er van vind

Ik had verwacht  dat er meer werd gezegd over verdere uitbreiding van het dorp en toekomstige bewoners aantallen. Juist nu de woningnood groot is, is de beperkte werkgelegenheid in het dorp minder remmend voor de groei. Ik kan mij voorstellen dat het oude Rivierduinplan weer ter sprake zou komen. De besluitvorming over Swifterbant-Zuid beheerste de gedachten nog te veel.

Hand in eigen boezem

Alle partijen zeggen de participatie serieus te nemen. Natuurlijk zijn er teleurstellingen over eerder breed gedragen initiatieven, die niet voortvarend werden opgepakt door het college of door politieke gekonkel het niet haalden. Dat mag ons er niet van weerhouden initiatieven te blijven nemen en gebruik te maken van de toezeggingen om participatie te stimuleren.

Mensen die zich beschikbaar stellen voor de gemeenteraad verdienen ons respect. Zij nemen de verantwoordelijkheid om keuzes te maken en steken daar veel vrije tijd in. Het helpt als ze Swifterbant kennen. Wij kunnen hen helpen de participatie vorm te geven. Het is daarom belangrijk dat we kiezen voor mensen met een band met het dorp en weten wat daar leeft.

Ook de inwoners van Swifterbant zijn verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de toekomst van het dorp. Dat kan op veel manieren. Initiatief nemen om wensen, die er leven concreet te maken. Alleen door actieve participatie verbetert Swifterbant. Niet door te kijken naar wat de gemeente zegt of doet. De leefbaarheid wordt door inwoners gemaakt.

Swifterbant kan lokale vertegenwoordigers ondersteunen door actief met hen in gesprek te gaan en hen in een vroeg stadium te informeren over wensen en ideeën.  Swifterbantse raadsleden kunnen ambassadeurs voor het dorp zijn. Bovendien zijn ze direct aanspreekbaar  en hebben gevoel bij de wensen van de inwoners. Stemmen op mensen uit Swifterbant is een eerste stap naar de door inwoners gewenste ontwikkeling van onze leefomgeving

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *